Základné údaje

Základné údaje

Doba realizácie: 04/2020 – 09/2021

Celkové oprávnené výdavky projektu: 232 830,23 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 216 598,00 €

  • z toho výška NFP zo zdrojov EFRR: 197 905,69‬ €
  • z toho výška NFP z národného financovania: 18 692,31‬ €

Projekt podporený v rámci výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

ITMS kód projektu: NFP304010U647