Očakávané merateľné ukazovatele

Očakávané merateľné ukazovatele

Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania – 20

Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania – 1

Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne – 2

Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne – 1