stručný popis

O projekte

Mosty predstavujú najvýznamnejší prvok inžinierskeho staviteľstva a zároveň reflektujú technickú vyspelosť a ekonomickú úroveň spoločnosti.
Ich návrh, výstavba a správa si vyžaduje okrem množstva finančných prostriedkov aj vysokokvalifikovaných stavebných inžinierov – mostárov. Úroveň ich prípravy a vzdelávania bude na dlhé roky určovať rozvoj a kvalitu dopravnej infraštruktúry v SR a ČR. Predkladaný projektový zámer si teda dáva za cieľ vytvoriť vzdelávaciu platformu medzi dvojicou najvýznamnejších univerzít v pohraničnom regióne, ktorá inovatívnym spôsobom zatraktívni a podporí vzdelávanie študentov v oblasti mostného staviteľstva, a to predovšetkým prostredníctvom moderného e-learningu, zaujímavých exkurzií a výmenných prednášok, ktoré predpokladajú aj zapojenie odborníkov z praxe.

Ciele projektu

Projektový zámer je koncipovaný tak, aby plne sledoval investičnú prioritu a cieľ výzvy, ktorým je príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích programov za účelom zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce. Cieľovú skupinu tu tvoria predovšetkým študenti vysokoškolských študijných programov zameraných na mostné staviteľstvo a stavebné konštrukcie. Ciele projektu majú za úlohu významne ovplyvniť výchovu mladých odborníkov v mostnom staviteľstve prostredníctvom moderných vyučovacích nástrojov (e-learning) a realizáciou spoločných vzdelávacích exkurzií v spolupráci so spoločnosťami pôsobiacimi v stavebnej praxi. Študenti na obidvoch stranách hranice tak komfortným spôsobom dostanú k dispozícií edukačné prostriedky(prezentácie, študijné materiály, vzorové technické listy…) starostlivo vypracované partnermi s odovzdávaním ich skúseností, čím bude docielené vzájomné obohacovanie výučbového procesu na obidvoch stranách hraníc. Prostredníctvom výmenných prednášok expertov z obidvoch zapojených inštitúcií a aj iných odborníkov z praxe sa bude zvyšovať úroveň teoretického aj praktického vzdelania a jeho formovanie na základe aktuálnych potrieb trhu práce. Spoločné exkurzie študentov z oboch našich krajín dávajú predpoklad pre vytvorenie vzájomných väzieb a v neposlednej rade formujú ich povedomie o dôležitosti medzi-regionálnej spolupráce.